ÚVOD   /    VŠE O NÁKUPU   /    Reklamace

Vše o nákupu

Reklamační řád eShopu Prémiové nože.cz

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen „kupující“) a provozovatelem internetového obchodu www.premiove-noze.cz (dále jen „prodávající“).

1.2. Provozovatelem internetového obchodu je David Trubka, Praha 9, Bílinská 498/11, PSČ 190 00, identifikační číslo: 70748047. Závazným se pro obě strany stává okamžik uzavření kupní smlouvy.


2. ZJEVNÉ VADY PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

2.1. Vykazuje-li zboží při přebírání od kurýrní služby zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem od kurýrní služby protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby kupujícího.

2.2. V případě, že kupující zásilku od kurýrní služby převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do třech dnů od převzetí zásilky, toto písemně oznámit prodejci na email obchod@premiove-noze.cz

2.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.3.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

2.3.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

2.3.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

2.3.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.3.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.4. Ustanovení uvedená v čl. 2.3 reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

2.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

2.7. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba je upravena dle platného znění občanského zákonníku pro osoby, konečné spotřebitele (uživatele) se vztahuje 24 měsíců a osoby využívající zboží jako předmětu k podnikání se tato upravuje na 12 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet od převzetí balíku od přepravce.


3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu anebo bylo sjednáno v režimu dodání dle výslovného přání kupujícího.

3.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 3.1 reklamačního řádu či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@premiove-noze.cz.

3.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

3.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

3.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

3.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

3.8. Storno poplatek. Vyžádá-li si kupující objednávku v režimu na přání dle 3.1., nelze uplatnit podle § 1837 občanského zákoníku odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající s přihlédnutím na aktuální tržní situaci může kupujícímu poskytnout zpětný odkup formou dobropisu na nepoužitý produkt(-y) vrácené v perfektním stavu nejevící známky použití nebo poškození. Výše storno poplatku je stanovena indivuduálně a to do výše až 90% původní hodnoty objednávky za opětovné vrácení zboží do prodeje.


4. DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY

4.1. Záruční doba je 24 měsíců, není-li výslovně u zboží uvedeno jinak. Délka záruční doby počíná běžet od převzetí zboží zákazníkem. 

4.2. Odstranitelné vady: Za odstranitelné se považují takové vady zboží, jejíchž odstranění neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží.

4.3. Neodstranitelná vada: jsou takové, které nesou znaky povahy vylučující doporučené použití dodávaného předmětu se považují za neodstranitelné. Mezi neodstranitelné vady lze zahrnout: nepředpokládané či z jiných důvodů neočekávané výrobní kazy jinak snižující jakost prémiového výrobku.

4.4.  NADSTANDARTNÍ ZÁRUKA V DÉLCE TRVÁNÍ 20 LET NA NOŽE YAXELL

4.4.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku v délce trvání 20 let na materiálové a výrobní vady nožů Yaxell, přičemž záruční doba začíná běžet dnem převzetí zakoupeného zboží kupujícím.

4.4.2. Není-li dále stanoveno jinak, stanoví podmínky této záruky obecně závazný právní předpis. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené běžným používáním nebo poškození zapříčiněná nevhodným a hrubým zacházením, které jsou v rozporu s běžným používáním těchto výrobků. Případné barevné změny, resp. zesvětlání rukojeti nožů nemá žádný vliv na kvalitu výrobků a rovněž nemůže být předmětem reklamace. Záruka se dále nevztahuje na potřísnění, odbarvení, poškrábání nebo zářezy.

4.4.3. Záruka neplatí, pokud nebyly dodrženy pokyny a doporučení pro péči a údržbu publikované v našich materiálech. Změny výrobku vlivem běžného opotřebení nebrání ani neovlivňují řádné využití výrobku a nesnižují jeho užitné vlastnosti.

4.4.4. Rozhodnutí o tom, zda výrobek vykazuje vadu, za kterou v souladu s podmínkami nadstandartní záruky odpovídá prodávající, zůstává na posouzení prodávajícího.

4.4.5. Reklamace se uplatňuje u prodávajícího s platným dokladem o nabytí (faktura, dodací list) příp. potvrzeným záručním listem.

4.4.6. Výrobek k reklamaci musí být doručen osobně nebo poštou na adresu uvedenou na kupní smlouvě a musí být doručen v čistém stavu.


5. MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

5.1. Reklamace vady se uplatňuje vždy v sídle prodávajícího případně jinak po dohodě s prodávajícím. Pokud se kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího poslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy zboží vysoké hodnoty. Z tohoto důvodu je doporučeno zásilku pojistit na příslušnou nebo dostatečnou hodnotu a označit zásilku příslušnými symboly.


6. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

6.1. Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje v reklamačním protokolu. Toto provede písemně a e-mailem doručí prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu prodávajícího.

6.2. Od této chvíle začíná běžet 30denní lhůta pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem internetovém obchodě – fakturu, kompletní výrobek, tj. všechny položky faktury. Pokud se jedná o opakovanou reklamaci, tak je kupující povinen předložit i kopii protokolu o předchozí reklamaci.

6.3. V případě, že prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, přiznávají se kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

6.4. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.


7. NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE, ZÁNIK NÁROKU NA REKLAMACI

7.1. Pokud byla reklamace neoprávněná, tak je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených u zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením nebo zásahem vyšší moci.


8. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

8.1. V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu, který kupní smlouvě odpovídá, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Neodporuje-li to povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak, rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží.


9. KONTAKT PRO REKLAMACI

9.1. David Trubka, Prémiové nože.cz,
Praha 9, Bílinská 498/11, PSČ 190 00
obchod@premiove-noze.cz

 

Praha, 12. prosince 2016


PŘÍLOHA REKLAMAČNÍHO ŘÁDU
Reklamační formulář ke stažení zde

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie